Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Plan działania

 • Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą
 • Współpraca z administracją publiczną
 • Współpraca z Izbami krajowymi i zagranicznymi (np. słoweńską, ormiańską, mongolską, serbsko-chorwacką)
 • Organizacja pracy biura Izby
 • Założenie  i prowadzenie interaktywnej strony internetowej Izby
 • Uruchomienie elektronicznego newslettera informacyjnego dla członków Izby
 • Stworzenie listy ekspertów, prawników, trenerów szkoleń rekomendowanych przez Izbę
 • Podjęcie działań wydawniczych promujących działania Izby (ulotki, prospekty, biuletyn, kwartalnik)
 • Uzyskanie drogą ankiety informacji o problemach  blokujących przedsiębiorczość w regionie
 • Działania związane ze zwiększeniem liczby członków Izby
 • Promowanie w regionalnych i ogólnopolskich mediach członków Izby jako ekspertów gospodarczych poszukiwanie poza składkowych form finansowania działalności izby poprzez środki unijne samorządowe, projekty, własna działalność gospodarczą np.: szkolenia konsulting, doradztwo.
 • Minimum raz na 3 miesiące organizowanie spotkań z członkami Izby i sympatykami
 • Zapraszanie na te spotkania przedstawicieli  władz regionu i zainteresowanych urzędów centralnych
 • Łączenie takich zebrań z prelekcjami na najważniejsze tematy interesujące środowisko przedsiębiorców
 • Zbieranie od członków Izby wszelkich problemów i spraw indywidualnych w których rozwiązaniu może pomóc 
 • Uaktywnienie Lóż Izby:  Eksperckiej , Dyplomatycznej, Kulturalno - Medialnej
 • Doprowadzenie do zwiększenia liczby członków
 • Kontynuacja działań związanych z przyznawaniem członkom Izby wyróżnień i nagród "Skrzydeł Merkurego"
 • Nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami  w regionie w celu poszerzenia dostępności do specjalistycznej wiedzy potrzebnej przedsiębiorcom w krajowej i zagranicznej działalności biznesowej
 • Powrót do działań związanych z projektem "Klub Młodego Biznesmena"
 • Nawiązanie współpracy z firmami w zakresie promowania  odnawialnych źródeł energii  i wymiany  doświadczeń w zakresie ich stosowania w praktyce (np. Euro-Centrum )
 • Nawiązanie współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie celem intensyfikowania kontaktów członków Izby z zagranicznymi partnerami
 • Opiniowanie przepisów opracowanych przez administrację publiczną dot. rozwoju biznesu w regionie
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach paneli dyskusyjnych i forum internetowego
 • Udział w sympozjach i konferencjach dot. rozwoju przedsiębiorczości w regionie
 • Udział i dniach otwartych na wydziałach w śląskich uczelniach wyższych oraz współpraca z władzami w zakresie  projektów kształcenia studentów zgodnie z potrzebami regionalnego biznesu
 • Utworzenie pod patronatem Izby Inkubatora Młodego Przedsiębiorcy wspierającego poczatkujących
 • Stworzenie listy rankingowej projektów biznesowych rekomendowanych przez Izbę do dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • Objecie patronatem promocyjnym i specjalistyczną pomocą regionalne projekty dofinansowane przez MRR i Unię E.
 • Aktywny udział w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Zorganizowanie udziału i promocji w  regionalnych i ogólnopolskich spotkaniach przedsiębiorców
 • Organizowanie konferencji prasowych i kontaktów medialnych promujących działalność członków Izby
 • Udział w zagranicznych misjach gospodarczych
 • Opracowanie i realizacja rocznych programów szkoleń i sympozjów oraz listy rekomendowanych trenerów i wykładowców
 • Zorganizowanie Regionalnego Okrągłego Stołu na temat barier stojących przed przedsiębiorcami
 • Kierowanie wniosków z konferencji do władz regonu i urzędów centralnych oraz czuwanie nad ich realizacją
 • Inicjowanie konkretnych zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców
 • Warsztaty wymiany dobrych praktyk i wiedzy potrzebnej przedsiębiorcom (rejestracja działalnosci, rozliczenia z ZUS-em, Izbą Skarbową, księgowość, zarządzanie, marketing, public - relations, reklama, prawo międzynarodowe)
 • Lobbowanie na rzecz inicjatyw związanych z kontaktami biznesowymi z zagranicznymi partnerami
 • Pomoc poszczególnym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu zagranicznych rynków
 • Wspieranie działań promocyjnych międzynarodowych kontaktów przedsiębiorców z regionu
 • Wspieranie regionalnych inicjatyw na rzecz Importu i Exportu
 • Organizowanie cyklicznych  zagranicznych misji gospodarczych oraz utrzymywanie stałych kontaktów z zagranicznymi partnerami
 • Udział w imprezie "Wielki Piknik Regiony Europy i Świata"
 • Udział w Memoriale im. Agaty Mróz -Olszewskiej promującego krwiodastwo, transplantację, przeszczep szpiku kostnego
 • Powrót do idei powołania Ośrodka Polonijnego w Koszęcinie
 • Zorganizowanie dorocznego turnieju tenisowego śląscy przedsiębiorcy/ dziennikarze o regionalne mistrzostwo
 • Zorganizowanie świątecznego śniadania prasowego  z udziałem członków Izby i przedstawicieli resortów: gospodarki i rozwoju regionalnego
 • Nawiązanie stałych i bezpośrednich kontaktów z mediami, promowanie inicjatyw członków i samej Izby w wydawnictwach lokalnych i regionalnych oraz na antenie Polskiego Radia Katowice, Telewizji Katowice, TVS - zwłaszcza w audycjach ekonomicznych

 

 

 

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej