Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Założenia programowe

Z A Ł O Ż E N I A

Do programu działania Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z siedzibą w Mysłowicach.

 

MISJA IZBY

Misją Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów jest uaktywnieni przedsiębiorców, szczególnie w zakresie współpracy z zagranicą, poprzez stworzenie im platformy wymiany informacji i doświadczeń, a także udzielania pomocy prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej.

 

CELE IZBY

1.      Promowanie produktów członków Izby na rynkach zagranicznych poprzez:

– organizowanie misji handlowych i uczestnictwo w misjach organizowanych przez innych uczestników i organizatorów międzynarodowej wymiany handlowej

- współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami międzynarodowymi

- udział w wystawach międzynarodowych, targach, dniach „przyjaźni” itp.

2. Poszukiwanie dla kapitału zagranicznego partnerów z pośród polskich przedsiębiorców poprzez:

- promowanie innowacyjnych technologii

- promowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

- przedstawianie ofert współpracy zagranicznych przedsiębiorców członkom Izby

3.      Wspieranie współpracy członków Izby poprzez:

– organizowanie przedsięwzięć promujących działalność poszczególnych członków / wystawy, eventy,

– prowadzenie listy oczekiwań /partnerzy, produkty/ członków Izby i na tej podstawie przedstawianie im propozycji współpracy.

4. Organizowanie współzawodnictwa /oceny/ efektów osiąganych przez członków Izby poprzez:

- nadawanie wyróżnień „Skrzydła Merkurego” i „Orli Pazur”

- zgłaszanie interesujących projektów do konkursów ogólnokrajowych i międzynarodowych.

5. Umacnianie pozycji rynkowej Izby poprzez:

- współudział i organizacja przedsięwzięć promowanych przez samorządy terytorialne różnych szczebli, oraz organizacje poza rządowe i odpowiednie resorty gospodarcze.

- propagowanie idei i działalności Izby w środowiskach naukowych /uczelnie, instytuty naukowe, ośrodki badawcze itp./

- współpracę z instytucjami mającymi szczególny wpływ na działalność członków Izby, przede wszystkim urzędem celnym, izbami skarbowymi itp.

- organizowanie spotkań przedsiębiorców w ramach pikniku „Narody Europy”

- współudział w organizacji memoriału im. Agaty Mróz

 

6. Uwalnianie i stymulowanie aktywności członków Izby w działalności na rzecz Izby i środowiska poprzez:

- uaktywnienie lóż tematycznych w strukturze Izby – gospodarczej, dyplomatycznej, kulturalno medialnej i samorządowej

- angażowanie środowisk studenckich do realizacji projektów członków Izby i realizacji pomysłów środowisk studenckich przez przedsiębiorców

7. Aktywność na arenie samorządów gospodarczych poprzez:

- aktywną działalność w Krajowej Izbie Gospodarczej

- współpracę z innymi izbami i stowarzyszeniami gospodarczymi, przede wszystkim Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach

8. Działalność organizacyjna dla członków Izby

- zabezpieczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców członków Izby oraz członków ich zarządów

- udostępnienie miejsca do spotkań biznesowych w siedzibie Izby z pełnym zabezpieczeniem organizacyjno administracyjnym i cateringiem

- umożliwienie przekazu pożądanej przez członków Izby informacji na łamach kwartalnika „Nasze Kontakty”

9. Pomoc w organizowaniu finansowania poszczególnych projektów poprzez:

- kredyty bankowe

- fundusze inwestycyjne

- granty unijne

- inne fundusze celowe /NFOŚ, PFRON, itp./

10. Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym poprzez:

- factoring

- forfaiting

- windykacje wierzytelności

11. Pomoc w prawidłowym przeprowadzaniu niezbędnych procedur celnych

 

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1.      Wspieranie finansowego działania Izby poprze pozyskiwanie środków unijnych, samorządowych, innych

2.      Rozbudowanie i zdynamizowanie bazy informacyjnej Izby, przede wszystkim strony internetowej, współpracę z mediami

3.      Organizowanie własnej działalności gospodarczej

4.      Reprezentowanie członków Izby w spotkaniach biznesowych, kongresach, targach i wystawach.

5.      Pozyskiwanie nowych członków w oparciu o szerokie propozycje programowe Izby

6.      Stworzenie prospektu świadczeń dla przedsiębiorców, z promocyjnymi /korzystniejszymi/ propozycjami dla członków Izby

7.      Opracowanie harmonogramu działań Izby w 2015 roku, skonsultowanie go z członkami Izby

8.      Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z członkami Izby w celu określenia:

– potrzeb celów uczestnictwa w Izbie

– oczekiwań w stosunku do Izby

– płaszczyzn współpracy w ranach której członkowie określają swą aktywność w Izbie

Zamierzenia systemowe:

 

Fundusz poręczeń kredytowych

W województwie Śląskim i Małopolskim fundusze poręczeń kredytowych są nieliczne i mało aktywne, natomiast w interesie przede wszystkim rozpoczynających działalność przedsiębiorców występuje potrzeba działania takich instytucji. W związku z powyższym wydaje się zasadne:

- zorganizowanie funduszu z udziałem samorządów obu województw

- zorganizowanie funduszu z udziałem miast przewidzianych w projekcie ustawy „aglomeracyjnej” jako uczestników tego podmiotu

- zorganizowanie funduszu we współpracy z poszczególnymi gminami /np. Tychy, Katowice, Mysłowice/.

 

Kapitał funduszu powinien składać się z środków samorządów lokalnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, celowych funduszy unijnych, przedsiębiorców. Formuła prawna – spółka prawa handlowego.

Termin realizacji – III kwartał 2015 roku

 

2.Zorganizowanie współpracy podmiotów poza rządowych promujących współpracę gospodarczą z krajami republikami dawnego Związku Radzieckiego

- zorganizowanie spotkania/konferencji w celu wymiany programów działania, wiadomości i informacji, ustalenia zasad współpracy. W tym celu nawiązanie kontaktu z towarzystwem Polska Wschód

- udział w przedsięwzięciach realizowanych przez wymienione podmioty, ustalenie tematów i zamierzeń realizowanych przez poszczególnych uczestników przedsięwzięcia na rzecz pozostałych

- ustalanie wspólnych stanowisk do działań organów państwa w przedmiocie zainteresowania ….

- podjęcie współpracy z uczelniami, placówkami badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się tematyką wschodnią

 

3.Współpraca z przedstawicielami dyplomacji:

- uzgodnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Gospodarki możliwości korzystania z korpusu dyplomatycznego oraz radców handlowych – przedstawicieli Polski i krajów będących przedmiotem zainteresowania Izby

- zbieranie informacji gospodarczych i informacji o podmiotach gospodarczych prowadzących – chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski oraz o podmiotach gospodarczych z którymi chęć współpracy wyrażają polskie firmy

- współpraca przy organizowaniu przedstawicielstw/agend przedsiębiorstw pragnących promować swoje towary na rynkach zagranicznych – zarówno dla podmiotów chcących działać na terenie Polski jak i planujących swą działalność poza granicami kraju

 

4. Propagowanie kultury prawnej w obrocie międzynarodowym

- współpraca z Izbą Celną

- współpraca z Izbą Skarbową

- konsultacje i porady prawne w zakresie prawa międzynarodowego, a także w zakresie przepisów prawa i kanonów prawa zwyczajowego krajów trzecich.

 

5. Organizacja przedsięwzięcia stanowiącego charakterystyczne dla Izby, rozpoznawalny znak wiążący elementy regionalne z wartościami uniwersalnymi.

Projekt zakłada koncerty muzyki Kilara, organizowane cyklicznie, corocznie w terminie upamiętniającym istotne fakty, np.: rocznicę powstań śląskich, przystąpienia Polski do UE, odzyskanie niepodległości. Zakłada się współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji, Zespołem Tańca i Pieśni” Śląsk” – członkiem Izby, dla którego Killar pisał utwory i na którego kanwie folkloru tworzył.

6. Działalność edukacyjna

Realizowana będzie przez cykl spotkań/seminariów mających na celu ponoszenie wiedzy członków Izby oraz formułowanie wniosków/postulatów przedsiębiorców w stosunku do organów państwowych i samorządowych.

 

Luty 2015 Finansowanie eksportu/importu

- gdzie poszukiwać kapitału

- jak bezpiecznie korzystać z kapitałów obcych

- jakie projekty mają szanse na finansowanie z Zamkniętych Funduszy Inwestycyjnych, środków unijnych, emisji obligacji i innych

- instrumenty gwarancyjne i poręczyniowe

- instrumenty dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

 

Kwiecień 2015 Pomoc nauki dla eksporterów i importerów

- rola nauki w projektowaniu eksportu/importu /prognozy geograficzne, produktowe, technologiczne itp./.

- jak budować przewagę konkurencyjną

- jak eksport/import wpływa na rozwój środowisk regionalnych

- rynki perspektywiczne w Unii Europejskiej i poza Unią / Afryka, Indie, Daleka Azja/

- kierunki studiów/nauczania związane z eksportem/importem

 

Czerwiec 2015 Marketing sprzedaż w obrocie międzynarodowym

- czym naprawdę jest marketing

- jak budować własny przekaz w mediach. Dyzerfikacja komunikacji.

- jak przygotować koncepcję własnej marki. Jak rozwiązać dylematy : marka osobista, marka firmy, marka produktu

 

Wrzesień 2015 Potencjał współpracy Polska Białoruś

- charakterystyka obu krajów, ich gospodarek, społeczeństwa, sytuacji międzynarodowej

- bariery w wymianie gospodarczej. Co może zaskoczyć eksporterów i importerów

- polskie inwestycje w Białorusi i odwrotnie

- produkty wzajemne potrzeby i możliwości

- spedycja

- zabezpieczenie transakcji

 

Listopad 2015 Wpływ wymiany międzynarodowej na społeczności lokalne

- jak w planach województw i gmin traktowana i postrzegana jest działalność firm prowadzących działalność eksportową i importową

- rola eksportu/importu w podnoszeniu kultury technicznej /innowacyjność, organizacja pracy, technologie/

- wpływ eksportu/importu na budżety lokalne

- eksport/import a przeciwdziałanie bezrobociu

 

 

Tematy alternatywne /rezerwowe/ :

Instrumenty wspierające międzynarodową wymianę handlową

- programy rządowe / pożyczki, dotacje, pomoc gospodarcza itp./

- źródła finansowania projektów

- rola radców handlowych i placówek dyplomatycznych

- priorytety krajowe i unijne / certyfikaty, atesty, finansowanie/

- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Eksport/import mikro, małych i średnich przedsiębiorców

- wymiana handlowa Polski z zagranicą. Historyczne trendy i uwarunkowania, perspektywy

- struktura wymiany handlowej – geograficzna, towarowa, produktowa

- wspierające działalność produkty finansowe bankowe i poza bankowe

- wsparcie przedsiębiorców w Centrach Obsługi Importerów i Eksporterów /COIE/

 

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej