Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Zgromadzenie Walne 21.01.2015

 Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na zwołane zgodnie ze Statutem Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z siedzibą w Mysłowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2014, które odbędzie się w dniu 21.01.2015 roku o godz. 12.00 /I termin/. W przypadku braku kworum II termin Zgromadzenia wyznaczam na dzień 21.01.2015 roku godz. 12.15.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Mikołowskiej 29 w Mysłowicach, sala numer 112, I piętro.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków  Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, zwołanego na dzień 21.01.2015 roku:

 

1.       Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia

2.       Wybór Prezydium / przewodniczącego i sekretarza/ Walnego Zgromadzenia

3.       Wybór komisji : mandatowo skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków

4.       Sprawozdanie komisji mandatowo skrutacyjnej  nt. ukonstytuowania się Walnego Zgromadzenia

5.       Przyjęcie porządku obrad zgodnie z regulaminem walnego Zgromadzenia

6.       Przyjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Izby

7.      Sporządzenie listy kandydatów i sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Izby

8.      Sprawozdanie z działalności Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

9.      Sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

10.   Sprawozdanie z działalności  Zarządu Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

11.   Dyskusja

12.   Udzielenie absolutorium Radzie Izby, zarządowi, Komisji Rewizyjnej  Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

13.   Propozycje zmian w Statucie

14.   Wybory do Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

15.   Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Rady Izby

16.    Przerwa

17.    Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

18.   Omówienie założeń do programu działania Izby w 2015 roku

19.    Dyskusja

20.    Przyjęcie uchwał w sprawie : założeń programowych na 2015 rok i zmian w Statucie

21.    Wolne wnioski

22.    Zakończenie obrad

 

W przypadku delegowania do udziału w Zgromadzeniu osoby nieumocowanej w dokumentach źródłowych jako upoważnionej do składania oświadczeń woli, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do udziału i reprezentowania interesów Państwa w przedmiotowym Zgromadzeniu oraz do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad.

 

 

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej