Statut Igei po zmianach z 17.03.2021r.

Tekst jednolity po Wolnym Zgromadzeniu z dnia 17 marca 2021r.

S T A T U T
IZBY GOSPODARCZEJ EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW
W MYSŁOWICACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, zwana dalej Izbą, utworzona została i podejmuje działalność zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35,poz.195).

§ 2
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności w zakresie eksportu i importu,

§ 3
Izba posiada osobowość prawną w zakresie określonym ustawą

§ 4
1. Siedzibą Izby jest miasto Mysłowice.
2. Izba może reprezentować interesy zrzeszonych w niej członków na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA IZBY

§ 5
Izba będąc organizacją samorządu gospodarczego, reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów administracji państwowej i samorządowej w szczególności w zakresie ich działalności eksportowej i importowej, udziela im pomocy i doradztwa oraz tworzy warunki sprzyjające rozwijaniu stosunków gospodarczych

§ 6
W szczególności Izba realizuje następujące zadania

1) Opiniuje projekty rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w sferze obrotów z zagranicą oraz uczestniczy na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu stosownych aktów prawnych.
2) Dokonuje oceny stosowania przepisów prawnych oraz normatywnych prowadzi, porady dotyczące współpracy z zagranicą przez podmioty zrzeszonych w Izbie.
3) Uczestniczy w pracach organizacji i instytucji opiniodawczo – doradczych w sprawach dotyczących współpracy gospodarczej z zagranicą.
4) Nawiązuje i utrzymuje stosunki z organizacjami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami obrotu z zagranicą (izby handlowe, instytuty naukowe itp.)
5) Zbiera i opracowuje materiały i dokumentacje mające znaczenie dla rozwoju stosunków gospodarczych z zagranicą.
6) Współpracuje z samorządami lokalnymi w zakresie nawiązywania i rozwijania kontaktów gospodarczych z zagranicą.
7) Prowadzi marketing produkcji i eksportu polskiego za pomocą wydawnictw, artykułów, ogłoszeń, odczytów, filmów itp.).
8) Organizuje wystawy handlowe zainteresowanych członków Izby na międzynarodowych wystawach i targach w Polsce i zagranicą.
9) Współpracuje z podmiotami i instytucjami będącymi eksporterami lub importerami.
10) W Izbie wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa: członkostwo honorowe, członkostwo członka stowarzyszonego i członkostwo członka sympatyka.
11) Wykonuje inne zadania na wniosek lub za zgodą Izby powierzone przez organy administracji, instytucje, bądź inne organizacje.
12) Prowadzi działalność gospodarczą na rachunek własny i w kooperacji z członkami Izby w szczególności prowadzi na rzecz członków działalność informacyjną, szkoleniową, doradczą, promocyjną, usługową, a także handlową.
13) Prowadzi inne działania pozagospodarcze służące rozwojowi pogłębianiu współpracy pomiędzy organizacjami ,instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Umożliwia kooperację w takich dziedzinach jak: szkolnictwo, nauka, kultura, itp.
14) Samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami organizuje praktyki oraz staże dla studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz słuchaczy kursów i studiów podyplomowych w firmach i instytucjach stowarzyszonych w Izbie lub współpracujących z nią w kraju i za granicą.
15) Organizuje w różnych formach działalność edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i sportową dedykowanej różnym środowiskom m.in.: wiekowemu, szkolnemu, studenckiemu, branżowemu, pracowniczemu, regionalnemu, itp., w celu popularyzacji celów Izby, a w tym w szczególności uznanych zasad komunikacji, wymiany i współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE IZBY, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
1. Członkiem Izby może być
a) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a zwłaszcza w zakresie importu i eksportu towarów i usług.
b) instytucje funkcjonujące w sferze kontaktów z zagranicą.
c) osoby fizyczne wspierające cele statutowe.
2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji przystąpienia.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady.
4. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu od daty wniesienia odwołania
5. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka Izby.

§ 8
Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:

1) Wybierać i być wybieranymi
2) Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby,
3) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,
4) Korzystać ze świadczeń Izby

§ 9
1. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do członków Izby.
2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby w zakresie obrotu gospodarczego.

§ 10
Członkowie Izby zobowiązani są :
1) Przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał organów samorządowych Izby,
2) Współdziałać w realizacji celów statutowych Izby,
3) Regularnie płacić składki członkowskie,
4) Brać czynny udział w pracach Izby i jej organów
5) Przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 11
Członkostwo w Izbie ustaje na wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby, z uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia od pierwszego następnego miesiąca.
2. Skreślenia z listy członków Izby na podstawie uchwały Rady Izby z powodu zaprzestania działalności gospodarczej lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, czy też braku uiszczania składek członkowskich.
3. Wykluczenia z Izby na mocy uchwały Rady Izby z przyczyn wyżej określonych.
4. Od uchwały Rady o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY IZBY

§ 12
1. Organami Izby są :
a) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
b) Rada Izby,
c) Zarząd Izby,
d) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Rady Izby, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
3. Kadencja rozpoczyna się po ukonstytuowaniu się nowo wybranego organu natomiast kończy się z chwila upływu kadencji.
4. Organami uprawnionymi do reprezentowania Izby jest Zarząd Izby
5. W strukturze Izby mogą działać Loże Ekspertów pełniące funkcję konsultacyjno-doradczą dla członków Izby działających na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Izby.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

§ 13
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku w terminie do 30 kwietnia zawiadamiając członków Izby o miejscu, terminie i porządku, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej
lub na wniosek co najmniej 20% członków Izby.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno rozpocząć, obrady nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust.1 wniosku żądania

§ 16
Każdy członek zwyczajny Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu liczbę głosów w zależności od grupy składkowej, a mianowicie:
w grupie I – 3 głosy
w grupie II – 2 głosy
w grupie III – 1 głos.
§ 17
1) W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby.
2) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni goście
3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
4) Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby.
2. Wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Zatwierdzanie sprawozdań Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
5. Udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
7. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów.
8. Określenie najwyższej sumy zobowiązań oraz podziału zysku, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby.

ROZDZIAŁ VI
RADA IZBY

§ 19
1. Rada Izby, zwana dalej Radą, składa się z 5-15 członków reprezentujących podmioty zrzeszone w Izbie i wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w razie ustania członkostwa w Izbie lub pozbawienie pełnomocnictwa członka Rady, będącego przedstawicielem osoby prawnej, a także w razie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie

§ 20
1. Rada odbywa posiedzenie co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek połowy członków Rady lub Prezesa Zarządu Izby.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Przewodniczący Rady, lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele Zarząd.
5. Rada pracuje na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu

§ 21
Uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby zastępującej go.

§ 22
1) Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, chyba, że ustawa lub inne zapisy statutu stanowią inaczej.
2) Przewodniczący Rady na wniosek poparty przez większości uczestników obrad zarządza głosowanie tajne.
§ 23
1. Członkowie Rady mają prawo do zdania odrębnego oraz jego zgłoszenie do protokołu.
2. Zdanie odrębne powinno zostać uzasadnione na piśmie.
3. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokółu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w Zarządzie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

§ 24
Do kompetencji Rady należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie planów gospodarczo-finansowych.
3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady spośród członków Rady, osoby te stanowią Prezydium Rady
4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Izby oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Izby.
5. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Izby.
6. Powoływanie przedstawicielstw Izby oraz innych jednostek wyodrębnionych organizacyjnie a także określania ich zasad funkcjonowania.
6a. Powoływanie na wniosek Zarządu Misji Zagranicznych Izby oraz określanie ich zasad organizacyjnych oraz celu i obszaru działania, a także źródeł pokrycia kosztów funkcjonowania.
6b. Ustanawianie i przyznawanie na podstawie odrębnego regulaminu wyróżnień honorowych członkom i przedstawicielom członków Izby oraz innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji i propagowaniu celów i działań podejmowanych przez Izbę.
7. Opiniowanie dla Walnego Zgromadzenia wszelkich dokumentów regulujących funkcjonowanie Izby.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości.

ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD IZBY

§ 25
1. Zarząd Izby w składzie 1-5 osobowym jest organem wykonawczym Izby.
a) W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Izby uprawniony jest: -Prezes Zarządu – jednoosobowo i bez ograniczeń lub dwóch członków Zarządu łącznie
b) W przypadku Zarządu jednoosobowego Izbę reprezentuje –Prezes Zarządu -samodzielnie
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Izby w głosowaniu tajnym

§ 26
Do kompetencji Zarządu Izby należy:
c) Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby
d) Kierowanie pracami bieżącymi Izby.
e) Przestrzeganie zasad działania Izby zgodnie z postanowieniami ustawy i statutu
f) Reprezentowanie Izby na zewnątrz i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby.
g) Występowanie z wnioskiem Prezesa Zarządu do Przewodniczącego Rady Izby o zwołanie posiedzenia doraźnego Rady Izby,
h) Zawiadamianie członków Izby o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
i) Prowadzenie prac przygotowawczych i wykonawczych wynikających z zakresu działalności i zadań określonych przez inne organy statutowe Izby.

ROZDZIAŁ VIII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący Komisji rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Rady Izby.
4. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie co najmniej raz w roku.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Prowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby
2) Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby, oraz ich zgodności i przyjętymi rocznymi i wieloletnimi planami.
3) Informowanie Rady o wnioskach i spostrzeżeniach dotyczących bieżącej działalności Izby oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Radzie i Zarządowi.

§ 29
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie regulamin.

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK I GOSPODARKA IZBY

§ 30
Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł :
1) Wpisowego w wysokości najniższej składki członkowskiej
2) Rocznych składek członkowskich w następującej wysokości :

grupa składkowa wartość obrotów wysokość składki
przedsiębiorstwa w mln zł. członkowskiej w zł.
III do 10 720,-
II od 10 do 50 1.240,-
I powyżej 50 2.400,-

3) Dochodów z własnej działalności gospodarczej tj. działalność wydawnicza, wydawanie gazet, książek ,organizacja szkoleń itp.
4) Subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób fizycznych i prawnych.
5) wysokość wpisowego i składek członkowskich może być corocznie korygowana Składki wpłacane są na rachunek Izby w ratach kwartalnych, najpóźniej do ostatniego dnia 1-go miesiąca danego kwartału.
6) zarząd w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o okresowym zwolnieniu w opłacaniu składek członkowskich lub anulowaniu zaległości w opłacalności składek członkowskich po zasięgnięciu opinii lub w obecności przewodniczącego Rady Izby.

§ 30a
Izba jest organizacja non profit przeznaczającą wszelkie przychody i środki zgromadzone na funduszach tworzonych na podstawie paragrafu 32 niniejszego statutu na działalność statutową oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Izby.

§ 31
Program działania Izby uchwala Rada Izby na wniosek Zarządu Izby.

§ 32
Izba tworzy następujące fundusze:
1) Fundusz statutowy służący finansowaniu działalności Izby.
2) Inne fundusze celowe wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby

ROZDZIAŁ X
WSPÓŁPRACA Z INNYMI IZBAMI I ORGANIZACJAMI

§ 33
Zakres i formy współpracy Izby z innymi izbami, organizacjami i instytucjami ustala Rada Izby.

ROZDZIAŁ XI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§ 34
Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 35
1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora. Uchwała taka podlega zgłoszeniu Sądzie Rejestrowym.
2. W razie braku środków finansowych koszty likwidacji Izby pokrywa się ze środków jej członków do wysokości rocznej składki.

Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 29.06.2009r.
Z dniem przyjęcia Statutu przestaje obowiązywać Statut z dnia 21.02.2006r.