Konferencja programowa

Serdecznie zapraszam członków Izby na Konferencję Programową, która określi kierunki działania Izby i aktywności jej członków w 2022r. Konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada w siedzibie Izby w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 29, 1 piętro sala 106.

Początek o godzinie 10:00.

Podstawą do dyskusji będzie załączony projekt /propozycje omawiane podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Izby.

 

Cele Izby :

Promowanie produktów wytwarzanych przez przedsiębiorców zrzeszonych i współpracujących z Izbą na rynkach zagranicznych poprzez:

– udział w misjach handlowych organizowanych przez inne organizacje gospodarcze, samorządowe i rządowe.

– przedstawianie oferty produktów członków Izby współpracującym odpowiednikom za granicą – przede wszystkim w Mongolii, Chinach, Algierii i Turcji, Wybrzeża Kości Słoniowej

– przedstawianie ofert produktów członków Izby współpracującym ambasadom, przede wszystkim  Białorusi i Ukrainy.

– podnoszenie wiedzy członków Izby, stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń poprzez organizację kwartalnych spotkań  z elementami szkoleń

 

Wspieranie współpracy członków Izby poprzez:

– organizację cyklicznych spotkań w siedzibie Izby – lub – jeżeli sytuacja pandemiczna nie ulegnie zmianie w systemie on Line.

– sporządzenie aktualnego katalogu oczekiwań członków Izby dot. wsparcia ich przedsięwzięć

– udostępnienie strony internetowej Izby członkom do przedstawienia oferty dla przedsiębiorstw niezrzeszonych w Izbie

Wspomaganie przedsiębiorców z regionu Śląska poprzez :

Działalność Regionalnej Platformy Eksportowej

Ocenę zdolności eksportowej  w zakresie produktowym i organizacyjnym

Proponowanie udziału w ekspansji na rynki zagraniczne

Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji

 

Umacnianie pozycji rynkowej Izby poprzez:

Współudział i organizację przedsięwzięć promowanych przez samorządy terytorialne różnych szczebli, organizacje poza rządowe, placówki dyplomatyczne oraz odpowiednie resorty gospodarcze, przede wszystkim przez samorząd województwa Śląskiego

– współudział w organizacji Memoriału w piłce siatkowej kobiet im. Agaty Mróz Olszewskiej

– aktywną działalność w Krajowej Izbie Gospodarczej, współpracę z innymi izbami gospodarczymi

– udział w przedsięwzięciach handlowych, kongresach, forach gospodarczych i innych przedsięwzięciach adresowanych do przedsiębiorców

Organizacja misji handlowych :

Do Kazachstanu  II kwartał

Do Armenii       III kwartał

Do Wybrzeża Kości Słoniowej  IV kwartał

 

Działalność organizacyjna dla 0członków Izby:

– zapewnienie pomocy prawnej członkom Izby i członkom ich zarządów

– udostępnienie lokalu do spotkań członków Izby z kontrahentami z zabezpieczeniem organizacyjno administracyjnym

– zorganizowanie corocznego spotkania przedsiębiorców z władzami miasta i województwa

– pozyskanie wolontariuszy, szczególnie do prowadzenia i zarządzania stroną internetową oraz współpracy z podmiotami zagranicznymi

– prowadzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania nowych członków Izby

– pozyskanie opłacenie co najmniej jednego etatu administracyjnego

 

Pomoc w uzyskaniu finansowania działalności przez:

– pomoc w procedowaniu i pozyskania kredytów bankowych, funduszy inwestycyjnych i innych inwestorów kapitałowych

– pomoc w pozyskaniu grantów unijnych, środków pomocowych z ZUS, NFOŚ, PFRON i innych

– pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym poprzez  factoring, forfaiting, windykację wierzytelności.

 

Prezes Zarządu

Edward Długaj