IGEI

Korzyści

Co da Ci członkostwo w IGEI?

Korzyści dla Członków Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów (IGEI)

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów (IGEI) jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków.

Izba działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 710) oraz statutu Izby.

Dlaczego warto należeć do IGEI?

IGEI w realiach obecnej sytuacji makroekonomicznej stwarza przedsiębiorcom regionu wiele możliwości wspomagania rozwoju ich firm. Naszą misją jest promowanie usług i produktów naszych przedsiębiorców. Wspieramy otwarcie się naszych firm na rynki zagraniczne – UŁATWIAMY nawiązanie korzystnych KONTAKTÓW.

 

Co oferujemy Członkom IGEI?

 • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 • Możliwość udziału w spotkaniach z interesującymi postaciami życia gospodarczego oraz politykami oraz udział w imprezach promocyjnych, organizowanych przez Izbę.
 • Korzystanie z bazy ofert współpracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi – możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami z różnych branż.
 • Propagowanie i współtworzenie zasad DOBRYCH PRAKTYK w tym w zakresie: ZASAD ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  POLITYKI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU czy ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie,

 

 • Promowanie inicjatyw gospodarczych w tym wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
 • Możliwość udziału w targach i misjach gospodarczych organizowanych przez IGEI lub partnerów;
 • Możliwość promocji własnej firmy i jej produktów lub usług podczas imprez organizowanych przez Izbę;
 • Promujemy przedsiębiorstwa na stronie internetowej Izby;
 • Promujemy członków Izby podczas konferencji i imprez szkoleniowych, wystaw, targów, misji gospodarczych organizowanych przez Izbę;
 • Promujemy firmy podczas delegacji zagranicznych.
 • Działalność informacyjna w mediach,
 • Organizacja i obsługa konferencji.
 • Udział w szkoleniach i misjach dotyczących szeroko rozumianego życia gospodarczego.
 • Organizujemy konferencje prasowe oraz seminaria z udziałem mediów dotyczące ważnych bieżących spraw z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;
 • Umożliwiamy udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbą Gospodarczą oraz partnerów biznesowych.
 • Bieżąca informacja o zmieniających się przepisach prawnych, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczana przez Izbę Gospodarczą za pośrednictwem poczty internetowej.
 • Pomoc przy wyborze sposobu finansowania działalności gospodarczej oraz sposobu zagospodarowania nadwyżek finansowych ( zbiorcza oferta kredytowa i funduszy powierniczych w formie organizowanych prezentacji w siedzibie Izby oraz konkretnych propozycji dla firm).
 • Opieka w zakresie Public Relation i Obsługi Medialnej biznesu
 • Fachową pomoc przy wypełnianiu wniosków i ubieganiu się o środki z funduszy UE oraz rządowych funduszy pomocowych.
 • Opracowanie biznes-planów, dokonanie ekspertyz ekonomicznych, analiza bilansu firmy, analiza inwestycji.
 • Opracowanie systemów analizy i kalkulacji kosztów, analiza płynności finansowej.
 • Przygotowanie wniosków kredytowych, dostosowanie opcji finansowania działalności do konkretnych wymogów firmy.
 • Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych, świadectw pochodzenia towarów.
 • Pomoc formalna przy zakładaniu spółek , zmianach w KRS, formułowaniu statutu spółki.
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahenta – możemy dostarczyć dane o interesującym Państwa kontrahencie, dotyczące jego działalności (np. dotyczące kondycji finansowej, dane formalne).
 • Redagowanie umów cywilno – prawnych oraz z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, dostosowujące je do potrzeb Państwa firmy.
 • Informacji o dostępnej na rynku ofercie zewnętrznego finansowania sektora MSP (oferty banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, itp.).
 • Dyżury eksperckie.
 • Usługi tłumaczeń.